Φορτηγό

Φορτηγό

Φορτηγό

 

 φορτηγο

 

 μοτοσυκλετα
 
 
                ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

  • 1.Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας για την κατηγορία C1.
  • 2.Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος για την κατηγορία C  εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων( Σε περίπτωση που δεν γίνει έκδοση Π.Ε.Ι τότε προϋποθέτει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του).
  • Σε περίπτωση που ο οδηγός βγάλει μαζί με το δίπλωμα και το Π.Ε.Ι.  δεν υπάρχει ο περιορισμός για οδήγηση μέχρι 50 χιλιομέτρων.
  • 3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β ή κατηγορίας λεωφορείου D-D1.
  • 4.Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • 5.Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία C’.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΣΕ C-C1 ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ) 

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος)

    Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 

7. Βιβλιάριο υγείας και ΑΜΚΑ του αιτών

 

8. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρεια Αττικής με τις αποδείξεις πληρωμής των ιατρών.

    Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου, το βιβλιάριο υγείας, το ΑΜΚΑ και το ποσό των 10 ευρώ.   

    Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

 

9. Εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος για σάκχαρο και ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος), οι οποίες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου.

 

10. Παράβολο (e-paravolo) 50,00€ για τη δαπάνη της επέκταση κατηγορίας σε C-C1 (κωδικός 22)

 

11. Χαρτόσημο (e-paravolo) 108,15€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. (κωδικός 64)

    Σε περίπτωση αρχικής κατάθεσης ατόμου με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα ή δημοσίου υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους η χορήγηση γίνεται ατελώς.

 

12. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 28)

 

13. Παράβολο (e-paravolo) 10,00€ για την θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο) (κωδικός 24)

 

14. Παράβολο (e-paravolo) 10,00€ για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση/κωδικός 25)

 

15. Παράβολο (e-paravolo) 20,00€ για την θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.ΘΕ.Π.Ε.Ι.) (κωδικός 26)

 

16. Παράβολο (e-paravolo) 20,00€ για την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι. (κωδικός 27)

 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΣΕ C-C1 ΧΩΡΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. 

 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντίγραφο άδεια οδήγησης 

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος)

    Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 

7. Βιβλιάριο υγείας και ΑΜΚΑ του αιτών

 

8. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρεια Αττικής με τις αποδείξεις πληρωμής των ιατρών.

    Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου, το βιβλιάριο υγείας, το ΑΜΚΑ και το ποσό των 10 ευρώ.   

    Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

 

9. Εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος για σάκχαρο και ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος), οι οποίες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου.

 

10. Παράβολο (e-paravolo) 50,00€ για τη δαπάνη της επέκταση κατηγορίας σε C-C1 (κωδικός 22)

 

11. Χαρτόσημο (e-paravolo) 108,15€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. (κωδικός 64)

    Σε περίπτωση αρχικής κατάθεσης ατόμου με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα ή δημοσίου υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους η χορήγηση γίνεται ατελώς.

 

12. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 28)

 

13. Παράβολο (e-paravolo) 10,00€ για την θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο) (κωδικός 24)

 

14. Παράβολο (e-paravolo) 10,00€ για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση/κωδικός 25)

 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C-C1 ΣΕ D-D1 ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι.

 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (πατήστε εδώ)

 

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ)

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος)

    Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  

7. Χαρτόσημο (e-paravolo) 108,15€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.

    Σε περίπτωση αρχικής κατάθεσης ατόμου με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα ή δημοσίου υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους η χορήγηση γίνεται ατελώς.

 

8. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 28)

 

9. Παράβολο (e-paravolo) 10,00€ για την θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο) (κωδικός 24)

 

10. Παράβολο (e-paravolo) 10,00€ για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση/κωδικός 25)

 

11. Παράβολο (e-paravolo) 20,00€ για την θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.ΘΕ.Π.Ε.Ι.) (κωδικός 26)

 

12. Παράβολο (e-paravolo) 20,00€ για την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι. (κωδικός 27)

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Πριν από τη συμμετοχή του σε θεωρητική και πρακτική εξέταση ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και Σχολή Οδηγών.

2. Σε περίπτωση επανεξέτασης θεωρητικής ή πρακτικής εκδίδεται νέο παράβολο.

3. Όλα τα παράβολα και το χαρτόσημο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ1357 Β΄), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β΄)] εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.gsis.gr και μπορούν να εξοφληθούν στις τράπεζες και τα ταχυδρομεία με επιπλέον χρέωση 1,5€ ανά παράβολο ή μέσω e-banking ή μέσω χρεωστικής κάρτας. 

 4. Η έναρξη των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται αφού εκδοθεί η καρτέλα υποψήφιου οδηγού από το Υπουργείο Μεταφορών.


 

               
                                 
                 

 

 


σχολή, οδηγων, θρακομακεδονες,στυλιδης

 

 header

 

 

 

 footer
                                                                                                                                                                                       
          Μαθήματα                                                                 Υπηρεσίες                                                 Χρήσιμα                                             Η Σχολή          
                                                                                                                                                                                       
          Μοτοσυκλέτα               Λεωφορείο                                                 Ανανεώσεις                                                 Οδική Ασφάλεια                                             Η σχολή          
          Αυτοκίνητο               Συρμοί & Αρθρωτά                                                 Άδειες ταξί                                                 Ενημερωθείτε                                             Ο εκπαιδευτής          
          Φορτηγό               Π.Ε.Ι.                                                 Ασφάλειες                                                 Νέα                                             Επικοινωνία          
                                                                                                                              Links                                             Όροι χρήσης          
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       

 

 footer
 
 footer     footer

 

 footer
     footer     footer            footer
 footer

 

 

© 2021 Στυλίδης Παύλος, σχολή οδηγών Αχαρνές all rights reserved • developed and powered by LOGIKON
3