Π.Ε.Ι

Π.Ε.Ι

Π.Ε.Ι

 

 

 μοτοσυκλετα
 
 
               

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

  • 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • 2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • 3. Να έχει συμπληρώσει το 18o  έτος της ηλικίας του για την κατηγορία φορτηγού C και 21ο για την κατηγορία λεωφορείου D. 
  • 4. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία C και D.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΙ σε ήδη κάτοχο C, C1, C1E και CE (η κατηγορία C, C1 πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 10-09-2009)

 

 
1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση εδώ)

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση εδώ


3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ)

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος) 

   Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 

 

7. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 28)

 

8. Παράβολο (e-paravolo) 20,00€ για την θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι) (κωδικός 26)

 

9. Παράβολο (e-paravolo) 20,00€ για την πρακτική εξέταση ΠΕΙ (κωδικός 27)

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΙ σε ήδη κάτοχο D, D1, D1E και DE (η κατηγορία D, D1 πρέπει να έχει αποκτηθεί

μετά από την 10-09-2008)

 


1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση εδώ)

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση εδώ


3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ)

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος) 

   Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 

 

7. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 28)

 

8. Παράβολο (e-paravolo) 20,00€ για την θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι) (κωδικός 26)

 

9. Παράβολο (e-paravolo) 20,00€ για την πρακτική εξέταση ΠΕΙ (κωδικός 27)

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ C,C1,CE,C1E ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ,D,D1,DE,D1E 

 

 

Η χορήγηση του ΠΕΙ μπορεί να καταχωρηθεί στην άδεια οδήγησης στην αντίστοιχη κατηγορία C,C1,CE,CE (η κατηγορία πρέπει να έχει αποκτηθεί έως και 10-09-2009) και D,D1,DE,D1E (η κατηγορία πρέπει να έχει αποκτηθεί έως και 10-09-2008) με σεμινάρια. Η ενσωμάτωση του ΠΕΙ προϋποθέτει την παρακολούθηση 36 ωρών σε κέντρο εκπαίδευσης θεωρίας και κατόπιν χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση εδώ)

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση εδώ


3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντιγραφο άδειας οδήγησης 

 

4. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος) 

   Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 

 

6. Βεβαίωση παρακολούθησης 36 ωρών σεμιναρίων (χορηγείται από την σχολή οδηγών)

 

7. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 28)

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Π.Ε.Ι. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ) 

 

 

Η χορήγηση του ΠΕΙ μπορεί να καταχωρηθεί στην άδεια οδήγησης στην αντίστοιχη κατηγορία C,C1,CE,CE (η κατηγορία πρέπει να έχει αποκτηθεί έως και 10-09-2009) και D,D1,DE,D1E (η κατηγορία πρέπει να έχει αποκτηθεί έως και 10-09-2008) με σεμινάρια. Η ενσωμάτωση του ΠΕΙ προϋποθέτει την παρακολούθηση 36 ωρών σε κέντρο εκπαίδευσης θεωρίας και κατόπιν χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση εδώ)

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση εδώ


3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντιγραφο άδειας οδήγησης 

 

4. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος) 

   Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 

 

6. Βεβαίωση παρακολούθησης 36 ωρών σεμιναρίων (χορηγείται από την σχολή οδηγών)

 

7. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 28)

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


1. Στην αρχική χορήγηση Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας) δεν απαιτείται η παρακολούθηση υποχρεωτικών θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και Σχολές Οδηγών.

2. Σε περίπτωση επανεξέτασης θεωρητικής ή πρακτικής εκδίδεται νέο παράβολο.

3. Όλα τα παράβολα και το χαρτόσημο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ1357 Β΄), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β΄)] εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.gsis.gr και μπορούν να εξοφληθούν στις τράπεζες και τα ταχυδρομεία με επιπλέον χρέωση 1,5€ ανά παράβολο ή μέσω e-banking ή μέσω χρεωστικής κάρτας.


 

               
                                 
                 

 

 


σχολή, οδηγων, θρακομακεδονες,στυλιδης

 

 header

 

 

 

 footer
                                                                                                                                                                                       
          Μαθήματα                                                                 Υπηρεσίες                                                 Χρήσιμα                                             Η Σχολή          
                                                                                                                                                                                       
          Μοτοσυκλέτα               Λεωφορείο                                                 Ανανεώσεις                                                 Οδική Ασφάλεια                                             Η σχολή          
          Αυτοκίνητο               Συρμοί & Αρθρωτά                                                 Άδειες ταξί                                                 Ενημερωθείτε                                             Ο εκπαιδευτής          
          Φορτηγό               Π.Ε.Ι.                                                 Ασφάλειες                                                 Νέα                                             Επικοινωνία          
                                                                                                                              Links                                             Όροι χρήσης          
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       

 

 footer
 
 footer     footer

 

 footer
     footer     footer            footer
 footer

 

 

© 2021 Στυλίδης Παύλος, σχολή οδηγών Αχαρνές all rights reserved • developed and powered by LOGIKON
3