Ανανεώσεις

Ανανεώσεις

Ανανεώσεις

 

 ανανεωσεις

 

 μοτοσυκλετα
 
 
               

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

  • 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • 2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • 3. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παρατήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) κατά περίπτωση.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C,C1,D,D1,CE,C1E, DE, D1E KAI ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Β (65 ΕΩΣ 79 ΕΤΏΝ)

 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση εδώ)

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση εδώ


3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (αν η άδεια έχει λήξει πρέπει να κατατεθεί η πρωτότυπη) 

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος) 

   Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 

 

7. Βιβλιάριο υγείας και ΑΜΚΑ του αιτών 


8. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρεια Αττικής με τις αποδείξεις πληρωμής των ιατρών. 

    Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό οι δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου, το βιβλιάριο υγείας, το ΑΜΚΑ και το ποσό των 10 ευρώ. 
    Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος για σάκχαρο και ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος, οι οποίες να έχουν πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου). 
    Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

 

9. Παράβολο (e-paravolo) 50,00€ για τη άνανέωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 23)

 

10. Χαρτόσημο (e-paravolo) 18,00€ για την ανανέωση της άδειας οδήγησης. (κωδικός 65) 

   Σε περίπτωση αρχικής κατάθεσης ατόμου με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα ή δημοσίου υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους η χορήγηση γίνεται ατελώς.


11. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 28)

 

 

 

ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Β (80 ΚΑΙ ΑΝΩ ) 

 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση εδώ)

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση εδώ


3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (αν η άδεια έχει λήξει πρέπει να κατατεθεί η πρωτότυπη) 

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος) 

   Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Έξι (6) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 

 

7. Βιβλιάριο υγείας και ΑΜΚΑ του αιτών 


8. Τέσσερα (4) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο, παθολόγο, ψυχιάτρο ή νευρολόγο και ωτορυνολαρυγγολόγο συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρεια Αττικής με τις αποδείξεις πληρωμής των ιατρών. 

    Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό οι δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου, το βιβλιάριο υγείας, το ΑΜΚΑ και το ποσό των 10 ευρώ. 
    Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος για σάκχαρο και ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος, οι οποίες να έχουν πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου). 
    Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

 

9. Παράβολο (e-paravolo) 50,00€ για τη άνανέωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 23)

 

10. Χαρτόσημο (e-paravolo) 18,00€ για την ανανέωση της άδειας οδήγησης. (κωδικός 65) 

   Σε περίπτωση αρχικής κατάθεσης ατόμου με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα ή δημοσίου υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους η χορήγηση γίνεται ατελώς.


11. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 28)

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

1. Όλα τα παράβολα και το χαρτόσημο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ1357 Β΄), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β΄)] εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.gsis.gr και μπορούν να εξοφληθούν στις τράπεζες και τα ταχυδρομεία με επιπλέον χρέωση 1,5€ ανά παράβολο ή μέσω e-banking ή μέσω χρεωστικής κάρτας.

2.Σε περίπτωση που ο αιτών έχει εξεταστεί παλαιότερα από επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών πρέπει να εξεταστεί επιπλέον από ορθοπεδικό ιατρό συμβεβλημένο με το Υπουργείο. Η αμοιβή για την εξέταση είναι 10 € με απόδειξη πληρωμής. 

3. Αν υπάρχει αλλαγή στοιχείων ή καταστροφή της άδειας οδήγησης πρέπει να εκδοθεί και χαρτόσημο 9,02€ (κωδικός 66).


 

               
                                 
                 

 

 


σχολή, οδηγων, θρακομακεδονες,στυλιδης

 

 header

 

 

 

 footer
                                                                                                                                                                                       
          Μαθήματα                                                                 Υπηρεσίες                                                 Χρήσιμα                                             Η Σχολή          
                                                                                                                                                                                       
          Μοτοσυκλέτα               Λεωφορείο                                                 Ανανεώσεις                                                 Οδική Ασφάλεια                                             Η σχολή          
          Αυτοκίνητο               Συρμοί & Αρθρωτά                                                 Άδειες ταξί                                                 Ενημερωθείτε                                             Ο εκπαιδευτής          
          Φορτηγό               Π.Ε.Ι.                                                 Ασφάλειες                                                 Νέα                                             Επικοινωνία          
                                                                                                                              Links                                             Όροι χρήσης          
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       

 

 footer
 
 footer     footer

 

 footer
     footer     footer            footer
 footer

 

 

© 2021 Στυλίδης Παύλος, σχολή οδηγών Αχαρνές all rights reserved • developed and powered by LOGIKON
3