Άδειες Ταξί

Άδειες Ταξί

Άδειες Ταξί

 
 αδειες ταξι
 μοτοσυκλετα
 
 
               

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 • 1.Ο υποψήφιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.
 • 2.Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.
 • 3.Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
 • 4.Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
 • 5.Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82).
 • 6.Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.
 • 7.Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.
 • 9. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β, C ή D.
 • 10. Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ) 

 

 

 1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση εδώ)

 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (αν η άδεια είναι επαγγελματική πρέπει να είναι σε ισχύ)

 

4. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος) 

   Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δε χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο)

 

6.Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού- Επίπεδο Α2 (εφόσον ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος)
7.Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (γεννημένοι έως 2-4-1969 Απολυτήριο δημοτικού και γεννημένοι μετά 3-4-1969 Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ) ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (εφόσον ο αιτών είναι Έλληνας υπήκοος).

 

8. Τρία (3) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 

 

9. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας 

 

10. Βιβλιάριο υγείας και ΑΜΚΑ του αιτών 


11. Τρία (3) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο και νευρολόγο ή ψυχίατρο,  συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρεια Αττικής με τις αποδείξεις πληρωμής των ιατρών.  

    Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου, το βιβλιάριο υγείας, το ΑΜΚΑ και το ποσό των 10 ευρώ.   

    Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

 

12. Εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος για σάκχαρο και ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος), οι οποίες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου.

 

13. Παράβολο (e-paravolo) 50,00€ για τη έκδοση ειδικής άδεια οδήγησης ΕΔΧ  (κωδικός 2986)

 

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ) 

 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση εδώ)

 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (αν η άδεια είναι επαγγελματική πρέπει να είναι σε ισχύ)

 

4. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος) 

   Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δε χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο)

 

6. Τρία (3) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 

 

7. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας 

 

8. Βιβλιάριο υγείας και ΑΜΚΑ του αιτών 


9. Τρία (3) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο και νευρολόγο ή ψυχίατρο,  συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρεια Αττικής με τις αποδείξεις πληρωμής των ιατρών.  

    Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου, το βιβλιάριο υγείας, το ΑΜΚΑ και το ποσό των 10 ευρώ.   

    Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

 

13. Παράβολο (e-paravolo) 50,00€ για τη ανανέωση ειδικής άδεια οδήγησης ΕΔΧ  (κωδικός 2986)

 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε.
2. Η βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλων σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό χορηγείται από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και από τις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
3. Όλα τα παράβολα και το χαρτόσημο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ1357 Β΄), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β΄)] εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.gsis.gr και μπορούν να εξοφληθούν στις τράπεζες και τα ταχυδρομεία με επιπλέον χρέωση 1,5€ ανά παράβολο ή μέσω e-banking ή μέσω χρεωστικής κάρτας.
4. Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 3 βιβλία (τοπικά θέματα, πρώτες βοήθειες και μηχανολογία).

 

               
                                 
                 
 

σχολή, οδηγων, θρακομακεδονες,στυλιδης

 

 header

 

 

 

 footer
                                                                                                                                                                                       
          Μαθήματα                                                                 Υπηρεσίες                                                 Χρήσιμα                                             Η Σχολή          
                                                                                                                                                                                       
          Μοτοσυκλέτα               Λεωφορείο                                                 Ανανεώσεις                                                 Οδική Ασφάλεια                                             Η σχολή          
          Αυτοκίνητο               Συρμοί & Αρθρωτά                                                 Άδειες ταξί                                                 Ενημερωθείτε                                             Ο εκπαιδευτής          
          Φορτηγό               Π.Ε.Ι.                                                 Ασφάλειες                                                 Νέα                                             Επικοινωνία          
                                                                                                                              Links                                             Όροι χρήσης          
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       

 

 footer
 
 footer    footer

 

 footer
    footer     footer           footer
 footer

 

 

© 2021 Στυλίδης Παύλος, σχολή οδηγών Αχαρνές all rights reserved • developed and powered by LOGIKON
3